Publiek Private Samenwerkingen
Uit het nawoord van Jack Cohen in het boek De Zeedijk
Over het project ‘de Zeedijk terugbrengen in de vaart der volkeren’ moet mij toch het volgende van het hart: vanaf de start van het project is gesteld dat de toen totaal verloederde Dijk alleen maar onder controle te krijgen zou zijn als de panden, van waaruit gedeald en geheeld werd, in handen zouden komen van het op te richten uitvoerend orgaan; de NV Economisch Herstel Zeedijk nu kortaf de NV Zeedijk.

Zo gezegd zo gedaan. Tevens was het dringend noodzakelijk dat alle betrokken ambtelijke diensten en andere betrokkenen het project als hoogste prioriteit zouden laten prevaleren boven hun ”normale” prioriteiten. Daarvoor moesten de zogenaamde (politieke) verticale, hiërarchieke beslissingslijnen doorbroken worden en diensten en andere betrokkenen geleerd worden om ook op horizontaal niveau samen te werken. Bovendien moesten de politieke beslissers over de grenzen van hun portefeuille heen samenwerken.

De opgerichte NV Economisch Herstel Zeedijk, een Publiek Private Samenwerking avant la lettre, waarin de gemeente samenwerkte met vele financieringsmaatschappijen, waaronder bijna alle grootbanken, moest zo onafhankelijk mogelijk kunnen werken om snel beslissingen te kunnen nemen.
Een algemene opmerking vooraf van Jack Cohen
”Ik ben niet optimistisch inzake het slagen van PPS constructies in Nederland omdat het wantrouwen, historisch gezien, tussen de publieke sector (politiek en ambtenarij) en de private sector (zakenleven en burgerij) groot is. Mede omdat de uitwisseling van personen tussen de beide sectoren minimaal is, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amerika waar dan ook veelvuldig PPS constructies prima functioneren.”
Doelstellingen als voorwaarden voor het slagen van een PPS (Publiek Private Samenwerking)
Deze doelstellingen staan vermeld in de bijlage van het boek De Zeedijk van Eveline Brilleman. Om een Publiek Private Samenwerkingsverband (PPS) op te zetten zijn er drie partijen nodig:

De politiek
Ideeën/besluitvorming (financiën) samen met het ambtelijk apparaat (voorbereiding/technische en administratieve ondersteuning/planvorming)

Het bedrijfsleven
Bedrijfsmatige inbreng/planvorming/financiën

Burgers en belanghebbenden
Inbreng ideeën/planvorming/kritische begeleiding

Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

 1. Is er een duidelijke probleemdefinitie?
 2. Is er een duidelijke en realistische, haalbare doelstelling?
 3. Is er voldoende draagvlak bij alle betrokkenen?
 4. Hebben alle partijen een belang bij het beoogde project?
 5. Is er eenduidigheid en duidelijkheid over de aanpak van het project?
 6. Zijn (de financiële) risico’s evenwichtig en duidelijk over partijen verdeeld?
 7. Zijn de financiën geregeld en alle subsidiemogelijkheden onderzocht?
 8. Zijn de huidige en toekomstige functies (wonen,werken en recreëren) in de buurt duidelijk genoeg        gedefinieerd?
 9. Zijn de randvoorwaarden gedefinieerd en haalbaar?
 10. Is de communicatie tussen partijen goed geregeld?
 11. Is de straat/buurt/wijk/dorp/stad fysiek geschikt voor het project?
 12. Is er een win/win situatie voor partijen?
 13. Kunnen de partijen hun belangen op één lijn brengen?
 14. Zijn partijen bereid tot compromissen?
 15. Is er een eenvoudige, duidelijke bestuursvorm met bevoegdheden en korte beslislijnen?
 16. Is er een overzienbaar tijdschema voor besluitvorming en realisatie van het project?
 17. Is er één politieke bestuurder verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het project?
 18. Is er één verantwoordelijke (ambtelijke) projectleider?
 19. Is er duidelijkheid over en bereidheid tot medewerking van de diverse bij het project in te schakelen        overheidsdiensten?
 20. Zijn er voldoende deskundige uitvoerders?
 21. Is er voorzien in controle op activiteiten en financiën tijdens het hele proces?

Om het project succesvol te laten verlopen zullen in principe alle bovenstaande vragen met ja dienen te worden beantwoord. Indien vragen met nee beantwoord zijn, dienen deze probleempunten eerst te worden opgelost.